V stavebníctve pôsobíme individuálne viac než desať rokov. Vďaka našim spolupracovníkom zabezpečujem vyvážený prienik všetkých odvetví stavebníctva – stavebná výroba, akademická stavebná obec, stavebná výroba, výroba stavebných materiálov, vývoj, skúšobníctvo, kvalita a znalectvo v stavebníctve. Poznáme preto úskalia stavebníctva zo všetkých strán.

Odborné (znalecké) posudky a Expertízy

Odborné posúdenia sú alternatívou k znaleckým posudkom. V prípade sporu o kvalitu diela sa zákazníci zvyčajne dožadujú znaleckých posudkov s najvyššou formálnou úrovňou spracovania, a to bez možnosti druhej strany položiť znalcovi svoje otázky. Cenovo dostupnejšia alternatíva s rovnakou technickou výpovednou hodnotou sú odborné posúdenia. Tieto, v prípade skutočnej potreby, sa dajú jednoducho rýchlo a lacno doplniť a „povýšiť“ na formálnu úroveň znaleckého posudku.

Zákazníka starostlivo vypočujeme a doplňujúcimi otázkami zisťujeme vecnú/technickú i právnu genézu sporu. Následne po predbežnej právnej konzultácii navrhneme stratégiu ďalšieho postupu a metodiku expertízneho zisťovania. Strategicky vyberieme / odporučíme vhodné pracoviská na výkon náročnejších meraní. Zabezpečíme prehliadky, pasportizáciu, merania in situ aj prípadné numerické modelovania a následne výsledky zanalyzujeme a interpretujeme vo forme odborného posúdenia rešpektujúc technicko-právnu rovinu.

Diagnostika konštrukcií

Existuje viacero dôvodov prečo robiť diagnostiku. Niektoré z nich sú: 1) odhad zostatkovej životnosti konštrukcie; 2) plánovanie investícií, 3) odpredaj (alebo dlhodobý prenájom); 4) technické posúdenie bezpečnosti a schopnosti prenášať špecifické zaťaženia, napríklad konštrukcie vystavenej účinkom požiaru alebo živelných udalostí; 5) identifikácia príčiny a rozsahu poruchy; 6) získanie informácií pre návrh sanácie.

Za ostatných viac než rokov sme sa podieľali na niekoľkých takýchto diagnostikách a vypracovali sme si vlastnú metodiku, ktorú teraz aplikujeme v praxi.

Návrh sanácie

Sanáciou rozumieme zásah, ktorým sa má zamedziť deštrukcii konštrukcie a prinajmenšom stabilizovať jej aktuálny technický stav, v lepšom prípade čiastočne alebo úplne obnoviť jej pôvodné parametre. V niektorých prípadoch sa sanáciou dajú získať aj lepšie úžitkové vlastnosti než tie, ktoré boli pôvodne pre konštrukciu požadované / zamýšľané.

Za ostatných viac než rokov sme sa podieľali na niekoľkých takýchto diagnostikách a vypracovali sme si vlastnú metodiku, ktorú teraz aplikujeme v praxi. Podrobný postup máme spracovaný vo forme článku v našom blogu.

Poradenstvo a činnosť externého technológa

Stavebné alebo výrobné spoločnosti často nemôžu mať v pracovnom pomere vlastných technológov a/alebo celé oddelenia kvality. Riešením je outsourcing týchto služieb či už vo forme všeobecného / nešpecifikovaného poradenstva externého technológa alebo niektorých z nasledovných produktov.

Počiatočné skúšky typu

Počiatočné skúšky typu slúžia na overenie / preukázanie vlastností zamýšľaného výrobku (napr. rôzne druhy zrnitých zmesí kameniva, betóny, asfaltové zmesi a pod.). Na základe týchto skúšok typu potom výrobca vydá vyhlásenie o parametroch na daný výrobok a autorizovanej alebo notifikovanej osobe dá doplniť tento výrobok do prílohy certifikátu.

Tieto skúšky typu sú na trhu niekedy ponúkané „zdarma“ dodávateľmi napríklad niektorých zložiek betónu. Nie vždy je však čas a priestor navrhnúť a overiť receptúru (a spracovať skúšku typu) optimálne. Táto činnosť úzko súvisí so službami externého technológa.

Dokumentácia ku schvaľovaniu výrobkov / materiálov

Vo výstavbe pre verejného obstarávateľa sa stretávame s požiadavkou na schválenie stavebných materiálov pred ich zabudovaním. Rovnaká požiadavka sa však začína vyskytovať aj vo výstavbe pre súkromných investorov.

Ponúkame spracovanie dokumentácie ku schvaľovaniu výrobkov / materiálov najmä v tých prípadoch, kedy je potrebná náročnejšia technická argumentácia. Obvykle sú to prípady snahy o zámenu materiálu za lacnejší ekvivalent alebo v procese Value Engineering.

Technologické postupy/predpisy

V spoločnosti, ktorá má systém riadenia kvality, musí mať každá činnosť spracovaný technologický postup/predpis, ktorý má zohľadňovať všetky relevantné platné normy, overené postupy, princípy udržateľnosti a BOZP. Dokonca sa pre niektoré stavby / práce / činnosti vyžaduje spracovanie takéhoto dokumentu  pre konkrétne podmienky danej stavby.

Sme pripravení spracovať takéto dokumenty. Formát a rozsah spracovania je potrebné dohodnúť individuálne tak, aby bol v zhode s vašim systémom a s požiadavkami investora.

Kontrolné a skúšobné plány

Kontrolné a skúšobné plány sú jedným z nástrojov riadenia kvality výroby. Spravidla sú povinné pri výstavbe pre verejných zákazníkov akými sú SSC a NDS a v priemyselnej výrobe stavebných materiálov. Čoraz častejšie však aj súkromní investori požadujú ich zostavovanie a plnenie, čím vytvárajú tlak na dodržiavanie princípov kvality a kontroly: 1) vstupná kontrola materiálov (dokumenty a vzorkovanie); 2) preberanie podkladu alebo konštrukcií pri preberaní staveniska alebo pracoviska; 3) medzioperačná kontrola a 4) výstupná kontrola.

Ponúkame Vám zostavenie kontrolných a skúšobných plánov pre vaše stavby a prevádzky. V rámci spolupráce s akreditovanými laboratóriami po celom Slovensku môžeme poskytnúť aj zvýhodnené ceny skúšok / kontrol.

Pasportizácie

Rozlišujeme základné dva druhy a dôvody pasportizácie stavby. Prvým a jednoduchším, je pasportizácia stavu existujúcej nehnuteľnosti pred, počas a po ukončení akýchkoľvek činností, ktoré by mohli mať negatívny dopad na stav alebo úžitkové vlastnosti danej nehnuteľnosti, stavby alebo konštrukcie. Druhým – náročnejším prípadom pasportizácie je ukončenie zmluvného vzťahu. S tým súvisí nielen zdokumentovanie kvality diela, stavby alebo stavebných prác, no spravidla aj ich množstva. Nechceme však tvrdiť, že pri ukončení zmluvného vzťahu sú len nespokojní klienti a nekvalitné stavebné firmy. Karta sa pokojne môže obrátiť a od zmluvy môže odstúpiť zhotoviteľ, ak je napríklad klient v omeškaní s platbami. Predmet pasportizácie stavu nehnuteľnosti sa však pravdepodobne zredukuje na kvantifikáciu vykonaných prác (ak vychádzame z predpokladu, že zákazník nespochybnil ich kvalitu).

V ostatnej dobe sa v praxi osvedčili pasportizácie najmä pri rekonštrukcii inžinierskych stavieb a ciest alebo obnove/revitalizácii verejných priestranstiev kedy sa stavebné práce vykonávajú (často viacerými subdodávateľmi) v tesnej blízkosti veľkého množstva stavieb v súkromnom vlastníctve.

Audit kvality stavby

Audit kvality stavby prezradí zákazníkovi silné a slabé stránky, príležitosti a riziká danej stavby alebo konštrukcie z hľadiska kvality, a to v časovom horizonte podľa priania zákazníka (trvanie investičného zámeru). Produkt je vhodný najmä v momente kúpy nehnuteľnosti (starej aj novostavby). V prípade ochoty pristúpiť na istý kompromis v kvalite / technickom stave, poskytuje silný argument pre jednanie o cene.

Supervízia kvality stavby

Supervízia kvality stavby alebo určitého stavebného procesu alebo technológie je služba, ktorou preverujeme zhotoviteľa priamo na stavbe počas realizácie či dodržal všetky technické a technologické požiadavky noriem a aktuálneho stavu technického poznania tak, aby konštrukcia alebo stavba spĺňala predpoklady na kvalitné zhotovenie a návrhovú životnosť.

Reklamácia kvality

Zistené nedostatky, ak je na to právny nárok, sa vhodnou formou reklamujú. Pre zaistenie čo najrýchlejšieho a hlavne kladného vybavenia je vhodné jasne identifikovať chyby / poruchy (prípadne aj príčiny), ich dôsledky a obmedzenie alebo vylúčenie riadneho užívania a spolu s konkrétnymi porušeniami príslušných ustanovení relevantných noriem vyšpecifikovať požadovaný spôsob opravy a/alebo inej kompenzácie. Všetko zabezpečíme najvhodnejšou formou rešpektujúcou okolnosti prípadu.

Ako to funguje?

  • Zanecháte nám stručný dopyt.
  • Skontaktujeme Vás, aby sme získali lepšiu predstavu o probléme.
  • Absolvujeme spoločné stretnutie.
  • Ak je to potrebné, prekonzultujeme problém so spolupracujúcim právnym domom.
  • Spracujeme cenovú ponuku a metodiku riešenia (vrátane podmienok mlčanlivosti).
  • Po zaslaní objednávky / schválení cenovej ponuky začneme riešenie.
  • Po ukončení dohodnutého zisťovania iniciujeme stretnutie, na ktorom vysvetlíme závery.
  • Posúdenie, správu z riešenia alebo protokol odovzdávame spolu s faktúrou.

Kontaktujte nás pre nezáväzné stretnutie!

>