Riadiť spoločnosť, obzvlášť po dlhšom pôsobení v nej, si vyžaduje odstup – jednak osobný, no i vecný…

Pre svojich klientov zabezpečujeme najmä riadenie nových produktov, riadenie zmien, optimalizácie nákladov (priamych i nepriamych) a optimalizácie procesov so zreteľom na:

  • súlad s korporátnymi pravidlami
  • systematickosť opatrení
  • vzájomnú synergiu opatrení, no funkčnosť i samostatne
  • transparentnosť a jednoznačnosť

Riadenie produktov

Riadenie produktov/služieb je jedno z kľúčových rozhodnutí, na ktorých stojí a padá úspech celej spoločnosti. V istom momente sa musí rozhodnúť ako predvídať požiadavky trhu, ako reflektovať súčasný trh a ako modifikovať svoje portfólio.

Riadenie zmien

Zmeny boli od dávnych vekov ťažko prijímané. Odhliadnuc od mocenských záujmov a podobných deformácií verejného úsudku, zmeny vždy predstavujú niečo neznáme, neistotu, a preto sa ťažšie prijímajú. V rýchlo sa meniacom svete je jediná istota – neustála zmena. Spoločnosti môžu zaujať tri postoje:

a) vyvolávať zmeny svojou činnosťou, svojimi produktami
b) adaptovať sa a reagovať na zmeny vyvolané inými
c) odmietať zmeny a stagnovať

Riadenie procesov a optimalizácie

Riadenie procesov a optimalizácie je služba, ku ktorej spoločnosti paradoxne pristupujú ako k nutnému zlu, obzvlášť pri náhlom poklese výnosov. Často sa odhalí skrytý potenciál spoločnosti, ktorý následne generuje konkurenčnú výhodu.

Lean management

V ostatnej dobe sa i na Slovensku začína skloňovať výraz „Lean management“. Vo svojej podstate je to dlhodobý spôsob riadenia zameraný za postupné zvyšovanie efektívnosti. Veľmi zjednodušenie by sme to teda mohli prirovnať k optimalizácii procesov. Tie sa však zvyčajne riešia Ad hoc. Naproti tomu, Lean management má za úlohu dlhodobo a postupne „skracovať čas výroby, minimalizovať odpad, zefektívňovať proces tak, aby sa minimalizovali medzioperačné kontroly pri zachovaní alebo zlepšení kvality, minimalizovať presuny, prestávky, skladovanie a podobne.

Ako pri iných obdobných činnostiach, aj pri riešení Lean managementu identifikujeme spoločne s Vami priority, spoznáme procesy vašej spoločnosti, navrhneme a implementujeme systém, dohliadneme na jeho spustenie a budeme ho monitorovať.

Riadenie kvality a Akreditácia laboratórií

Vlastné laboratórium či už len na kontrolu vlastnej výroby, alebo ponúkajúce svoje služby komerčne je jeden z nástrojov riadenia kvality spoločnosti.

Sme pripravení navrhnúť a implementovať Vám systém riadenia podľa ISO 17025, tak aby bol funkčný a efektívny aj s ohľadom na vnútorné procesy v spoločnosti. Ak budete mať záujem, zabezpečíme vám komplexne aj akreditáciu laboratória.

Ako to funguje?

  • Zanecháte nám stručný dopyt.
  • Skontaktujeme Vás, aby sme získali lepšiu predstavu o Vašich predstavách/potrebách.
  • Absolvujeme spoločné stretnutie.
  • Spracujeme cenovú ponuku a metodiku riešenia.
  • Podpíšeme zmluvu vrátane zmluvy o mlčanlivosti a ďalej spolu konzultujeme priebežné zistenia a progres. Inováciu implementujeme a monitorujeme.

Zákazníkov upozorňujeme, že nie je možné liečiť istú izolovanú časť spoločnosti bez toho, aby to malo dopad na celú spoločnosť. Ak sa to niekedy stane, môžete si byť istý, že niečo nefunguje.

Kontaktujte nás pre nezáväzné stretnutie!

>