v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Označenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Bria Invenia, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č.: 33903/R, so sídlom: Poštová 11, 972 26  Nitrianske Rudno. IČO: 50 600 141, DIČ: 2120387511, Tel: 00421-904-591 511, Email: info@briainvenia.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Spracúvané osobné údaje

Prevádzkovateľ spracúva o Vás Vaše osobné údaje, ktoré mu poskytnete v rámci kontaktovania prevádzkovateľa cez kontaktný formulár umiestnený na webovej stránke www.briainvenia.sk alebo ktoré mu poskytnete iným spôsobom (najmä, no nie výlučne, emailovou komunikáciou), a to napr: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačné údaje a pod.).

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov získaných popísaným spôsobom je komunikácia medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom, resp. potenciálnym zákazníkom, ktorý prejavil záujem o služby a činnosti Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona).

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov získavaných prostredníctvom kontaktného formuláru môžu byť:

  • Poverené osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom na riešení Vašej zákazky (ako napríklad akreditované laboratóriá a pod.)

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané:

  • počas doby komunikácie medzi Vami a Prevádzkovateľom, najdlhšie však 2 týždne po ukončení riešenia zákazky a vzájomnom vysporiadaní záväzkov.

V prípade, ak sa s Prevádzkovateľom nedohodnete na spolupráci, Prevádzkovateľ Vás nebude ďalej kontaktovať a ani nebude Vaše osobné údaje poskytovať tretím subjektom.

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
  • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
  • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
  • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
  • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov

Pokiaľ chcete Prevádzkovateľa kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru umiestneného na webovej stránke www.briainvenia.sk alebo iným obdobným spôsobom a chcete, aby následne Prevádzkovateľ na Váš dopyt reagoval, je nevyhnutné poskytnúť Prevádzkovateľovi, spolu s Vašou požiadavkou, aj potrebné osobné údaje. Ak Prevádzkovateľovi osobné údaje neposkytnete, nemôže Vás následne kontaktovať.

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť súhlas pre kontaktné účely alebo na e-mailovú adresu info@briainvenia.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

V Nitrianskom Rudne, dňa 30.05.2018